dass es immer so bleibt doch es kommt so anders als man denkt wer hat dieses Trip hier sowas von umgelenkt wenn du gehst kracht der Himmel ein und die Sonne sie hört auf zu scheinen und die Nächte werden endlos sein wenn du von mir gehst mit deinem kleinen Koffer in der Hand verschwindet du in der nebelwand und ein andrer nimmt dich an die hand wenn du von mir gehst. Sta op, laten we gaan. Song:Nimm mein Herz mit, wenn du gehstAlle Versionen InterpretSongtitelAlbumJahrCDMP3Wolfgang ZieglerNimm mein Herz mit, wenn du gehstBest Of 30 - Vom 'Wir' zum Ich2006 En hij liet hen daar, ging wederom verderop, en bad voor de derde maal, waarbij hij dezelfde woorden sprak. Wenn die Freundschaft echt ist, dann ist die Entfernung egal! Vergiss mein Herz nicht wenn Du gehst. Höre dir kostenlos Dr. Fiona Kolbinger - Wie Gehst Du Mit Grenzsituationen Um? Toen Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon de melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe met een fles met kostbare zalf, en goot die uit over zijn hoofd, terwijl hij aan tafel zat. Is het mogelijk, kan ik dit aanschouwen ? Und da sie versammlet waren, sprach Pilatus zu ihnen: Aan de menigte, die zich verzameld had, vroeg Pilatus: Wie willen jullie dat ik vrijlaat: Barrabas, of Jezus, van wie gezegd wordt dat hij de Christus is ? daß uns die Liebe vereint. En toen ze de lofzang gezongen hadden, gingen zij de Olijfberg op. Toen lieten alle discipelen hem alleen, en vluchtten. Wat moet ik dan doen met Jezus, van wie gezegd wordt dat hij de Christus is ? Heer, wij herinneren ons dat deze verleider bij zijn leven heeft gezegd: Ik zal na drie dagen wederopstaan. En buiten gekomen troffen zij een man aan uit Cyrene, genaamd Simon, en dwongen hem zijn kruis te dragen. want het heeft zich ontwikkeld tot een slang . weißt ja wie gut ich dir bin! So macht mich doch sein Testament erfreut: Die Ankündigung der Verleugnung des Petrus, Matthäus 26, 30-35. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe, die zei: Jij hoorde ook bij die Jezus uit Galilea. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe ! Ze heeft mij goed behandeld. En de hogepriester stond op en zei tegen hem: Antwoord jij niet op hetgeen zij tegen u getuigen ? Du, du liegst mir im Herzen (English translation) ... dir mit leichtem Sinn? Gehst du mit? Und oben zu seinem Haupte hefteten sie die Ursach seines Todes beschrieben, nämlich: "Dies ist Jesus, der Jüden König.". de beker, de bitterheid van de dood, te drinken. Toen ging een van de twaalf, genaamd Judas Iskariot, naar de hogepriesters, en zei: Wat geven jullie mij, als ik hem aan jullie overlever ? Song > Vergiss mein Herz nicht wenn Du gehst. 24. Wo auch immer du bist und wohin du auch gehst Wird immer auch ein Schimmer sein. En terwijl hij nog sprak, zie, daar kwam Judas, een van de twaalf, en met hem een grote schare met zwaarden en stokken van de hogepriesters en oudsten van het volk. Niets uit deze webpagina mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, geplaatst worden op andere sites, openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, en/of commercieel gebruikt worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. dat anders met geen enkel licht is te vergelijken, Jesu Kreuzigung und Tod, Matthäus 27, 31-56. als uw discipelen er bezwaar tegen maken, Der Verrat des Judas, Matthäus 26, 14-16/TR>. Die ochtend besloten de hogepriesters en de oudsten van het volk dat zij Jezus zouden doden. Dr. Fiona Kolbinger - Wie gehst du mit Grenzsituationen um?. 's Avonds kwam een rijke man van Arimathea, met de naam Jozef, die tevens een discipel van Jezus was. Daß ihr mein Seelenheil so wert geacht't. Jesu Verurteilung und Verspottung, Matthäus 27, 15-30. Toen kwam Jezus met hen bij een hof, genaamd Getsemane, en sprak tot zijn discipelen: Blijven jullie hier zitten, ik ga daar verderop bidden. Den falschen Verräter, das mördrische Blut. Zo zou de laatste leugen nog erger zijn dan de eerste. Christian Friedrich Henrici (Picander) 1729. Denn da ist Liebe die besteht. Mein Jesus schweigt zu falschen Lügen stille. und vierunddreißig Episoden von Die Wundersame Fahrradwelt an! © Mark Nauta Auteursrecht: und mein Herz kommt zu dir, hält’s nicht aus, hält’s nicht aus mehr bei mir. Dat ze deze zalf over mij heen heeft gegoten, heeft ze gedaan, omdat men mij begraven zal. Viel länger als die Welt sich dreht. Want hij wist heel goed dat zij hem uit afgunst hadden overgeleverd. Ich seh Dich an und Du verstehst. Maar hij loochende voor hen allen, door te zeggen: Maar toen hij de poort uitging, zag een ander hem. Es gibt ein Licht das Dich bewacht, die dunkle Nacht zum Tag Dir macht. Toen zijn discipelen dat zagen, waren ze verontwaardigd, en zeiden: Wozu dienet dieser Unrat ? dat men zo' hard vonnis heeft uitgesproken ? Toen zei Jezus tegen hen: Mijn ziel is bedroefd tot stervens toe, blijf hier en waak met mij. Bedingungslos kommt Sie von Dir. Zij vertrokken, zetten wachtposten neer bij het graf, en verzegelden de steen. Mijn vader, indien het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat, tenzij ik hem drink, zo zal uw wil gebeuren. Ich seh Dich an und Du verstehst. Zoals tegen een moordenaar zijn jullie met zwaarden en stokken er op uit getrokken om mij gevangen te nemen, terwijl ik toch dagelijks bij u in de tempel heb gezeten en geleerd, en jullie hebben mij niet gegrepen. P. Josef Kentenich Ganz Grenzen Liebe. Der Friedensschluß ist nun mit Gott gemacht. En hij kwam bij zijn discipelen, en vond ze in slaap, en zei tegen hen: Kunnen jullie dan niet één uur met mij waken ? En hij ging naar buiten en weende bitter. 23. Kom ! Wat gaat ons dat aan ? Die Salbung in Betanien, Matthäus 26, 6-13. Maar dat alles is gebeurd, zodat wat in de schriften geschreven staat gebeuren zal. Und zuletzt seh ich nur noch mein Herz Es schlägt noch. En na een tijdje kwamen meer mensen die daar stonden erbij, en zeiden tegen Petrus: Ongetwijfeld, ook jij bent een van hen, want je accent verraadt je. De volgende morgen, na de voorbereiding voor het feest, kwamen de hogepriesters en farizeeën samen bij Pilatus, en zeiden: Die Bewachung des Grabes, Matthäus 2, 62-66. Dat is jouw verantwoording. Sommigen die daar stonden en dat hoorden, zeiden: Spoedig kwam een van hen toelopen, nam een spons, vulde die met azijn, stak de spons op een riet, en gaf hem te drinken. Viel länger als die Welt sich dreht. En meteen ging hij op Jezus af, en sprak: Daarop traden zij naar voren, sloegen de handen aan Jezus, en grepen hem. Ich seh Dich an und Du verstehst. En toen zij op de plaats kwamen, met de naam Golgotha, ofwel schedelplaats, gaven zij hem wijn te drinken met gal vermengd; en toen hij het proefde, wilde hij het niet drinken. De last van onze zonden is van hem afgenomen. Jullie zullen altijd armen om je heen hebben, maar mij hebben jullie niet altijd. Zijn bliksem en donder in wolken verdwenen ? Ga in de stad naar iemand toe die ik u noemen zal, en zeg hem: de meester laat u weten: mijn tijd is gekomen, ik wil met mijn discipelen bij u het paasfeest vieren. Sonst sabotieren dich Emotionen oder dein Körper. Jesus aber stand vor dem Landpfleger; und der Landpfleger fragte ihn, und sprach: Jezus stond voor de landvoogd, en de landvoogd vroeg hem: En toen hij werd beschuldigd door de hogepriesters en oudsten, antwoordde hij niets. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen. Freie Charaktere ... 26 Wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aus senden werde, der Maar toen de hoofdman en zijn mannen, die Jezus bewaakten, de aardbeving zagen, en de dingen die er gebeurden, schrokken zij zeer en zeiden: En er waren daar veel vrouwen die Jezus waren gevolgd uit Galilea en hem hadden gediend, die van verre toezagen. EXERZITIEN 2017 Schönstattbewegung für Frauen mit Mitgliedsweihe ... mein Können und Nichtkönnen, vor allem aber mein Herz. Du, du kannst auf mich bauen. Nu hebben jullie zijn godslastering gehoord, wat is jullie oordeel ? Toen liet hij Barrabas vrij, maar Jezus liet hij geselen en hij leverde hem over, om gekruisigd te worden. En de hogepriester antwoordde, en zei tegen hem: Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons, bent u Christus, de zoon van God ? Maar niet op het feest, zodat er geen oproer onder het volk ontstaat. Der Schlüssel zum (Arbeits) Glück liegt darin, unbewusste innere Überzeugungen aufzudecken und zu verändern: Lies wie du erkennst, ob dein Inneres gegen dich arbeitet und wie Affirmationen helfen, das zu ändern. Toen Jezus dat merkte, zei hij tegen hen: Wat vallen jullie deze vrouw lastig ? Iets anders heeft mijn Jezus niet gedaan. Wie sinkt es hin, wie bleicht sein Angesicht ! Ach, wat moet ik mijn ziel zeggen, als ze mij angstig zal vragen: Degenen die Jezus gevangen genomen hadden, brachten hem naar de hogepriester Kajafas bij wie de schriftgeleerden en oudsten zich verzameld hadden. Ich merk wie jetzt mein Herz bricht Weil du fort gehst Doch ich kann nicht leben ohne dich Und ich seh Wie das Licht jetzt erlischt Ich bin innerlich kaputt Guck wie du mir mein Herz brichst Und du merkst nicht Wie der Schmerz fickt Wie ich erstick und in Tränen versink Unsere Liebe verfällt Und ich atme noch schwer Und mein Herz ist verfärbet Wie die Blätter im Herbst (Was ist los?) En bij terugkomst vond hij hen opnieuw slapend, ze konden hun ogen niet openhouden. Vergiss mein Herz nicht, wenn Du gehst, vergiss mein Herz nicht, wenn Du gehst. Falten sollten nur … Hij nam Petrus mee en de beide zonen van Zebedeüs, en hij begon bedroefd en beangstigd te worden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen: Ach, willlen jullie nu slapen en rusten ? Sommigen sloegen hem in het gezicht en riepen: Petrus zat nog altijd buiten in het hof. Jesus vor Pilatus. Laat God hem dan verlossen, als God dat zint. Ik zeg jullie: van nu af aan zal ik niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot aan de dag dat ik haar opnieuw zal drinken met jullie, in het koninkrijk van mijn vader. De mensenzoon gaat weliswaar heen, zoals van hem geschreven staat, maar wee de mens die de mensenzoon verraadt. Es war aber allda Maria Magdalena und die andere Maria, die satzten sich gegen das Grab. Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathia, der hieß Joseph, welcher auch ein Jünger Jesu war, der ging zu Pilato und bat ihn um den Leichnam Jesu. Hier hebben jullie de bewakers, vertrek en bewaak het graf zoals jullie dat willen. Dieses Wasser hätte mögen teuer verkauft, und den Armen gegeben werden. Und wenn Du gehst bleibt Sie bei mir. En zij zaten daar en bewaakten hem. Op de eerste dag van de ongedesemde broden, gingen de discipelen naar Jezus toe en vroegen hem: Wo willst du, daß wir dir bereiten, das Osterlamm zu essen ? Ze boeiden hem, voerden hem weg, en leverden hem over aan de landvoogd Pontius Pilatus. Toen antwoordde Judas, die hem zou verraden: Terwijl zij aten, nam Jezus het brood, bedankte, brak het in stukken en gaf het aan zijn discipelen, en zei: En hij nam de beker, sprak de dankzegging, gaf hun de beker en zei: Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat vergoten wordt voor velen tot vergeving van zonden. Evenzo bespotten hem ook de hogepriesters en de schriftgeleerden en oudsten, die zeiden: Anderen heeft hij geholpen, maar zichzelf kan hij niet helpen. Toen scheurde de hogepriester zijn kleren, en riep: Hij heeft God gelasterd, welke getuigenis hebben wij nog nodig ? Maar de hogepriester en de oudsten overreedden het volk te vragen om Barrabas, en Jezus te laten ombrengen. Wir kennen es alle.Man wacht mit einem panischen, heißen Flattern im Bauch auf.Was tun? Jesus in Gethsemane, Matthäus 26, 36-46 : 24. Wenn du dein Lächeln nicht benutzt, bist du wie ein Mann mit einer Million Dollar auf der Bank und ohne Scheckbuch. Ze zei tegen degenen die daar waren: Deze hoorde ook bij die Jezus van Nazaret. Die aber vorübergingen, lästerten ihn, und schüttelten ihre Köpfe, und sprachen: En met hem werden twee moordenaars gekruisigd, een aan zijn rechterhand en een aan zijn linkerhand. Al zullen allen zich aan u ergeren, ik nooit. Kopf und Herz müssen in Einklang sein, wenn du dein Potenzial leben willst. Maar hij antwoordde op geen enkele vraag, waarover de landvoogd zich zeer verwonderde. De auteur is te bereiken via het contactformulier. Toen zei Pilatus tegen hem: Hoort u niet waarvan zij u allemaal beschuldigen ? Ich weiß, wie sehr du… Deze webpagina is opzettelijk op diverse (opvallende en minder opvallende) details incorrect, om aldus van kopieen te kunnen onderscheiden. © 2008 - 2020 wer-singt.deTechnische Realisation: "PHP Music Script" 9.4.3; © 2002 - 2020 by Frank Ehrlacher, Technische Realisation: "PHP Music Script" 9.4.3; © 2002 - 2020 by Frank Ehrlacher. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: En terstond kraaide de haan. Nightcore » T-Bounz - Denn du bist mein Herz, du bist mein . En toen zij aten sprak hij: Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij verraden. En die avond ging hij met de twaalf aan tafel. Petrus volgde hem van verre tot in het paleis van de hogepriesters, en ging naar binnen en ging bij de knechten zitten, om te zien waar het op uit zou lopen. Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen. En de verrader had hen een teken gegeven en gezegd: "Degene die ik kus, die is het, die moet je grijpen". En zie, het gordijn van de tempel scheurde in tweeën van boven tot onder, en de aarde beefde en de rotsen scheurden, en de graven openden zich, en vele lichamen van de heiligen die ontslapen waren verrezen, en gingen uit de graven na zijn opstanding, en kwamen in de heilige stad en verschenen aan velen. Vergiss mein Herz nicht wenn Du gehst. Of denk je dat ik mijn vader niet kon vragen mij meer dan twaalf legioenen engelen te sturen ? Daarom heet die akker nog altijd: de bloedakker. Les Giblin . Op het feest had de landvoogd de gewoonte het volk een gevangene vrij te geven, welke zij wilden. Maar ik zeg jullie: van nu af aan zullen jullie de mensenzoon aan de rechterhand van God zien zitten, en komende op de wolken van de hemel. Zie, het uur is nabij dat de mensenzoon in de handen van zondaren wordt overgeleverd. Waar wilt u dat wij het paasmaal voor u bereiden ? En omtrent het negende uur riep Jezus luid: Dat is: "mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten ?". Onder hen waren Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Jozef, en de moeder van de zonen van Zebedeüs. Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld dit Evangelie gepredikt wordt, daar zal ook worden verteld wat zij gedaan heeft. Ein lächelndes Gesicht ist ein schönes Gesicht. Da antwortete nun der Landpfleger, und sprach zu ihnen: Welke van deze twee willen jullie dat ik vrijlaat ? Toen Jezus deze woorden gesproken had, zei hij tegen zijn discipelen: Jullie weten dat het over twee dagen Pasen zal zijn, en de mensenzoon overgeleverd zal worden om gekruisigd te worden. MP3: 9.99 EURAlle Preise:Stand: n.n. Geef daarom opdracht dat het graf bewaakt wordt tot op de derde dag. De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. zijn uitgegoten, en afschuwelijk stinken. Vanaf dat moment zocht hij naar een gelegenheid om hem te verraden. Toen dacht Petrus aan de woorden van Jezus toen hij tegen hem had gezegd: "Nog voor de haan kraait zal je mij driemaal verloochenen". Want hij heeft gezegd ik ben de zoon van God. Und, und wenn in der Ferne, mir, mir dein Bild erscheint, dann, dann wünscht ich so gerne. Als Je de zoon van God bent, kom dan van dat kruis af ! Wenn dein Herz wird erblassen, Wanneer uw hart zal verbleken, Im letzten Todesstoß, na de laatste doodsteek, Alsdenn will ich dich fassen: dan wil ik u bergen: In meinen Arm und Schoß. Kein Weg ist mir zu weit, wenn du an meiner Seite bist! De hogepriester nu en de oudsten en de gehele raad zochten een valse getuigenis tegen Jezus om hem ter dood te brengen, en vonden er geen. Ach, het zijn mijn zonden die u laten lijden. Toen gaf Pilatus de opdracht dat men het hem moest geven. / Du gehst direkt auf mich zu, das hat mi Ja, ja, ja, ja, daß … Waartoe deze verspilling ? Ja, freilich will in uns das Fleisch und Blut, Ja, vanzelfsprekend wil in ons het vlees en bloed. Nimm mein Herz mit, wenn du gehst Falls der ... Wenn Sie sich mit Pür ee und Agatha Chr istie sc hon deutlic h bes- Daß man ein solch scharf Urteil hat gesprochen ? En toen zij hem bespot hadden, trokken zij hem de mantel uit, en trokken hem zijn kleren aan, en voerden hem weg om gekruisigd te worden. Blijf wakker, en bid dat je niet in verleiding komt. hoe bezwijkt het, hoe verbleekt zijn aangezicht. in mijn arm en schoot. CD: 15.00 EUR den Kelch, des Todes Bitterkeit zu trinken. Vergiss mein Herz nicht wenn Du gehst. Denn da ist Liebe die besteht. Daarop gooide Judas de zilverlingen de tempel in, ging weg, en hing zichzelf op. Kijk, hij is nabij, die mij verraadt. En boven zijn hoofd plaatsten zij een bord met zijn beschuldiging, namelijk "Dit is Jezus, de koning van de Joden". Komm, lass … Des andern Tages, der da folget nach dem Rüsttage, kamen die Hohenpriester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Daarbij waren ook Maria Magdalena en de andere Maria, die tegenover het graf gingen zitten. En zij werden zeer bedroefd, en ieder van hen vroeg aan hem: Degene die tegelijk met mij zijn hand in de schotel doopt, zal mij verraden. 25. Mein Herz ist leer, das darf nicht geschehen Ich werde kämpfen für mein Glück Ich will nach vorn und nicht zurück Ja, ich glaube an den Morgen nur mit dir Und wenn ich träum', träum' ich von dir (Ja, ich träume nur von dir) Und wenn du gehst, was bleibt dann hier? Maar Jezus riep wederom met luide stem, en gaf de geest. Ein lächelndes Herz ist ein glückliches Herz. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben. Toen namen de krijgsknechten van de landvoogd Jezus mee in het gerechtsgebouw, verzamelden de hele bende om hem heen; ze kleedden hem uit, en trokken hem een purperen mantel aan, en vlochten een doornenkroon die zij op zijn hoofd zetten, en gaven hem een rietstaf in zijn rechterhand, en vielen op de knieën voor hem en bespotten hem, zeggende: En bespuwden hem, en namen het riet en sloegen daarmee op zijn hoofd. En terwijl hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem de boodschap: Bemoei je niet met deze rechtvaardige; vannacht heb ik in een droom veel om hem geleden. Hoe zouden dan de schriften worden vervuld, die zeggen dat het zo zal gebeuren ? En vanaf het zesde uur was er een duisternis over het hele land tot aan het negende uur. Bei dir lächelt mein Herz.